Meditatie

Meditatie 

16. Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die

gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de

rechtvaardige zal uit het geloof leven.


Zelf doen…

Het blijft telkens weer een opmerkelijke overgang als kinderen zo rond een jaar of twee steeds meer een eigen wil

krijgen. Keer op keer klinkt het ‘zelf doen’. Als de schoenen aan moeten, de jas moet worden gepakt of er een

duplotoren moet worden gebouwd. De vanzelfsprekendheid dat vader of moeder het wel voor hen doet verdwijnt.

Maar daarbij verdwijnt ook iets van de vanzelfsprekendheid waarmee het kind ervan uitgaat dat wat vader of moeder

doet goed is. 

Dit is een heel natuurlijke ontwikkeling. Als een kind slaafs achter de ouders aan blijft lopen en weinig tot

geen initiatief toont gaat er iets mis. Het andere uiterste is ook niet goed. Want een kind wil misschien wel van alles zelf

doen maar daar is het nog helemaal niet aan toe. Het moet toegroeien naar volwassenheid. Daar is onze samenleving

ook op ingericht. Een mens moet zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Maar ook als volwassene ontdek je

dat je niet alles zelf kunt. En dat kan best wel eens lastig zijn.

Iemand die een heel groeiproces doormaakte, maar dan als gelovige was Maarten Luther. Ook hij wilde in eerste

instantie alles zelf doen. Op allerlei manieren probeerde hij om een zo goed mogelijk christen te zijn. Hij las uit de Bijbel

en bad tot hij niet meer kon. En toch gaf dat alles hem geen rust. Luther moest ontdekken dat het hele proces van

steeds zelfstandiger worden, je eigen weg gaan, voor het geloofsleven niet opgaat. 


Niet onze eigen inspanningen, maar Gods genade zorgt ervoor dat wij met God kunnen leven. Dat wij kunnen bestaan voor Zijn aangezicht. Gods genade mag ons zondag aan zondag worden verkondigd. Het Evangelie mag klinken en heeft kracht in zichzelf. Zo’n geweldig grote kracht zodat zondige mensen zalig kunnen worden. En wij hoeven ons alleen maar over te geven

aan Gods genade. Maarten Luther merkte gedurende zijn hele leven dat dat een worsteling bleef. Want telkens weer

wilde hij, en willen ook wij het zo graag allemaal zelf doen. 


De kracht van het evangelie is juist dat wij dat niet kunnen en

niet hoeven te doen. Wij mogen echt leven, door de kracht van het evangelie. Door Jezus Christus die is gestorven voor

onze zonde is er voor ons vrijspraak van het oordeel.


Wilt u alles nog zelf doen? Of hebt u zich al overgegeven?

Doe dat, en leef. Uit genade alleen.


Ds. J. Admiraal